Model aan winkelmand toevoegen

Verkoopsvoorwaarden

Alle overeenkomsten welke tot stand komen tussen Sex & Play en de Koper zijn aan de hiernavolgende verkoops- en leveringsvoorwaarden onderworpen, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking. De reeds meegedeelde of nog mee te delen algemene aankoopvoorwaarden van de Koper zijn of worden niet overeengekomen en worden door Sex & Play volledig als niet bestaand beschouwd.

Alle offertes zijn vrijblijvend, zowel wat de prijs als de beschikbaarheid betreft. De prijzen zijn exclusief transport- en verzekeringskosten. Indien tussen de contractdatum en levering de productiekosten stijgen, kan Sex & Play deze verhoging doorrekenen. De op de site aangegeven verkoopprijzen zijn inclusief alle belastingen, maar zonder verzendkosten. De eventuele verzendkosten zijn voor de Gebruiker en worden berekend aan het einde van de bestelling, in aanvulling op de prijs van de geselecteerde producten.

Sex & Play kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor fouten of onjuistheden in het gebruikte omrekensysteem, noch voor een mogelijk verschil dat zou kunnen bestaan tussen het totaal geschatte bedrag van uw bestelling en het op uw rekening vermelde bedrag.

We houden ons het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven toe te passen die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling.

Wij informeren u dat in geval van publicatie, door welke oorzaak dan ook (computerstoring, menselijke fout, technische fout,...) van een onjuiste prijs, die zonder enige twijfel ongeloofwaardig is, uw bestelling zal worden geannuleerd, zelfs als deze in een eerder stadium al is bevestigd.

De goederen reizen altijd op risico van de Koper. De leveringstermijnen zijn enkel aangeduid bij wijze van inlichting en kunnen niet worden gewaarborgd. Vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding lastens Sex & Play . Orders mogen in gedeeltes geleverd worden.

 

Verder geldt eveneens :

Leveringstermijn: hieronder dient te verstaan de termijn waarbinnen de goederen de magazijnen van Sex & Play dienen te verlaten, dus niet de termijn waarbinnen de goederen de klant bereikt hebben, zal minimum 1 werkdag in beslag nemen.

Naleveringstermijn: Sex & Play heeft in alle gevallen recht op een naleveringstermijn van 14 dagen, deze termijn van 14 dagen begint te lopen vanaf de dag dat er een sommatie per aangetekend schrijven ten kantoren van Sex & Play is ontvangen. Wij kunnen uw bestelling verwerken afhankelijk van de beschikbare voorraden. In het geval dat een door u besteld product niet op voorraad zou zijn, verplichten wij ons ertoe u binnen vijftien dagen na het doorgeven van de bestelling hiervan per email op de hoogte te brengen en aan te geven binnen hoeveel tijd het product aan u geleverd kan worden. Als producten uit een bestelling tijdelijk niet beschikbaar zijn, dan worden de wel beschikbare producten opgestuurd, en ontvangt u de verzendkosten voor de rest van de bestelling cadeau. Ter vervanging stellen wij u voor een product van gelijkwaardige kwaliteit en prijs op te sturen. Als u dit weigert, gaan wij over tot de terugbetaling van het genoemde product. Als u ervoor kiest het product terug te sturen binnen de voorwaarden zoals genoemd in recht op teruggave - "niet goed, geld terug", zijn de kosten voor het terugsturen voor onze rekening. Sex & Play doet er alles aan de op de site vermelde levertijden te respecteren. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk gehouden worden voor een levering die te laat aankomt of een pakket dat verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht.

Iedere terugzending is onderworpen aan onze voorafgaande goedkeuring. Zij zullen franco en in goede staat binnen 8 dagen van de levering teruggezonden worden. Om in aanmerking genomen te worden, moet iedere klacht schriftelijk binnen 3 dagen na levering gebeuren, op straf van verval wegens laattijdigheid.

Wij raden u ten zeerste aan om uw retourpakje terug te sturen met een volledig ingevulde en gehandtekende retourbon. Deze retourbon kan u per mail opvragen bij info@sexandplay.be U verstuurt het retourpakje via de leverancier van uw keuze. Wij raden u ten zeerste aan het pakje per aangetekende zending terug te sturen of met een bewijs van aflevering of om een verzekering bij de leverancier af te sluiten tegen de markwaarde van de producten om u te beschermen tegen financieel verlies in het geval van verlies of schade.

Alle facturen zijn betaalbaar te Oostende, de producten worden pas geleverd wanneer er een voorafbetaling is gebeurd. Bij extra grote bestellingen kan een uitzondering gemaakt worden en die zal Sex & Play zelf bepalen dan geldt volgende regel. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een rente geven gelijk aan de wettelijke intrest vermeerderd met 4%, zowel voor als na de dagvaarding. In elk geval van niet-betaling op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor, zonder enige voorafgaande verwittiging het bedrag van de factuur met 15% te verhogen, met een minimum van 75 € en een maximum van 2500 €. De kosten van incasso, met inbegrip van de kosten van rechtskundige bijstand, zijn voor rekening van de Koper. De niet-betaling op zijn vervaldag van een enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen, facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Wanneer de Koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door Sex & Play zal hiervoor volstaan.

Indien het vertrouwen van Sex & Play in de kredietwaardigheid van de Koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de Koper en /of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering tegen de Koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt Sex & Play zich het recht voor van de Koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de Koper weigert hierop in te gaan, behoudt de Koper het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden.

Sex & Play komt tegemoet aan eventuele conformiteitsgebreken die aanwezig zijn tijdens de levering tot maximum 7 dagen na levering. Om conform het contract te zijn, moeten de producten:

  1. beantwoorden aan de beschrijving op de site wanneer u ze bestelt; (exclusief de fotografische beelden van de producten)
  2. voldoen aan het normale gebruik waaraan gelijkaardige producten voldoen of voldoen aan het speciale gebruik dat de klant voorziet en waarvan de klant Sex & Play op de hoogte heeft gebracht en dat formeel door Sex & Play aanvaard werd;
  3. de kwaliteit en de prestaties bieden die een gelijkaardig product biedt en die de verbruiker redelijkerwijs kan verwachten, rekening houdend met de natuur van het product en de kenmerken beschreven op de site.

In de veronderstelling dat een conformiteitsgebrek zich voordoet, zal het defecte product volledig hersteld worden, zonder kosten voor de klant. Wij herinneren u eraan dat de conformiteitsgebreken nooit opgelost worden in volgende situaties:

In het algemeen dekken we eveneens niet:

Onverminderd kopersrisico met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven Sex & Play verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

Op alle overeenkomsten is enkel het Belgische recht van toepassing. In geval van betwisting, is het vredegerecht te Oostende, de rechtbanken te Brugge of de rechtbank van de woonplaats van de Koper, naar keuze van Sex & Play alleen bevoegd.